Centrum firemnej podpory

Profil

Vyše desať rokov zveľaďujeme Vaše personálne zdroje a sme Vašim odborným partnerom v otázkach efektivity a zmysluplnosti pracovného života.


Ponúkaná paleta služieb nám umožňuje flexibilne reagovať na Vaše požiadavky a okrem čiastkových riešení ponúknuť i riešenia komplexné.

Našimi klientmi sú:

 • firmy
 • štátne a neštátne organizácie
 • živnostníci
 • topmanažeri
 • predajcovia
 • vizionári a tvorcovia
Pre zefektívnenie :

 • kvality pracovného života
 • firemnej kultúry
 • výkonu jednotlivca
 • výkonu tímu
 • vzťahov na pracovisku
 • toho na čom pracujete
Produkty pre Vás:

 • koučing
 • výber zamestnancov
 • tréningové programy soft-skills
 • supervíziu osôb, inštitúcii a projektov
 • programy na individuálu zakázku
 • a mnohé prekvapenia

Odbornosť a flexibilita, s ktorou naše Centrum firemnej podpory reaguje na požiadavky svojich klientov, je základom kvality nami ponúkaných produktov. Tie sú tvorené zväčša na individuálnu zákazku klienta, aby čo najviac napĺňali jeho ciele a zohľadňovali špecifiká jeho pracovného prostredia.

Inovatívnosť a originalita ponúkaných služieb vychádza nielen zo zúročovania našich osobných skúseností, ale i z tvorivého prístupu, ktorý na aktuálne trendy a potreby doby reaguje vždy trochu netradične. Inšpiráciou sú nám vzácne získané vedomosti, doterajšia plodná spolupráca s externými špecialistami a pestrosť skúseností. To všetko podporuje kreativita našich lektorov, trénerov a koučov.

Ponuka centra

 • Výber zamestnancov

  Sme schopný poskytnúť vám poradenské informácie v momentoch, kedy činíte rozhodnutie o prijatí nového zamestnanca, alebo si chcete zmapovať svoje „personálne zdroje“. Osobnostný profil uchádzača, alebo aktuálneho zamestnanca Vám pomôže pri jeho prijímaní, či pracovnom zaradení. Skúsenosti s výberom zamestnancov pre neziskový sektor, komerčnú sféru, ozbrojené zložky, či dokonca oblasť medzinárodnej diplomacie nás inšpirovali v tom, ako byť na tomto poli vhodným partnerom zamestnávateľa, ako nášho klienta.

 • Tréning a vzdelávanie

  Tréningové a výcvikové programy soft-skill (takzvaných mäkkých zručností) slúžiacich na zlepšenie komunikačných, rozhodovacích schopností, schopnosti riešiť konflikty a zvládať stres.
  Všetky naše výcvikové programy sú tvorené na individuálnu zákazku klienta, aby svojou náplňou a časovým trvaním čo najviac vyhovovali jeho potrebám. I v tomto prípade sa držíme klientom centovaného prístupu a princípov aktívneho a zážitkového učenia, čím dosahujeme nielen vysokú efektivitu procesu učenia, ale aj jeho zosúladenie s osobnosťami klientov a firemnou kultúrou v ktorej sa pohybujú.

 • Koučing

  Koučovanie je efektívny spôsob uvoľňovania a rozvíjania osobnostného potenciálu, ktorý vedie k zlepšovaniu schopností a zručností koučovaného a umožňuje mu tak efektívnejšie reagovať na situácie s ktorými sa stretáva vo svojom pracovnom prostredí. V dôsledku toho sa zvyšuje životná spokojnosť a zároveň pracovná výkonnosť koučovaného. Tieto ciele sa dosahujú v procese facilitácie osobného procesu klienta, teda prostredníctvom nedirektívneho sprevádzania klienta koučom.

 • Supervízia

  Supervízia je odborná asistencia tretej osoby (supervízora), ktorá je pre tento druh práce odborne vyškolená. Jej účelom je nový pohľad na vzniknutú situáciu za asistencie odborníka, ktorý pomáha supervidovanému nachádzať nové súvislosti vo vzniknutom probléme, identifikovať efektívne a neefektívne postupy práce. Supervízor taktiež sprostredkováva supervidovanému know-how z ktorého si supervidovaný môže vybrať to, čo považuje sám za efektívne riešenia svojej situácie a ktoré je ochotný a schopný aplikovať vo svojej praxi. Jej výstup je teda veľmi konkrétny s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť supervíznych odporúčaní. Jej efektivita závisí nielen na kvalite supervízora, ale aj na miere prípravy supervidovaného na supervízne stretnutie a jeho schopnosti uvádzať do praxe supervízne odporúčania.

Kontakt

ferdinand podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

psychológ

Ľudia sú základom pracovných vzťahov, pracovné vzťahy sú základom tímu. Kvalitný tím je základom výkonu a kvalitný výkon je základom úspechu.

osobných údajov

Kde nás nájdete

 • Zdravotné stredisko
 • Kamenná 22
 • PIEŠŤANY
 • Psychologické a terapeutické centrum SUNRISE
 • Župné námestie 9
 • BRATISLAVA