Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva

Profil

Sme neštátne odborné pracovisko,

rozhodnutím Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, od roku 2009 zaradené do siete škôl a školských zariadení. Všetky tieto služby sú ZDARMA. 

Služby ponúkame zdarma: 

 • Rodičom a ich deťom
 • Materským školám
 • Špeciálnym materským školám
 • Základným školám
 • Špeciálnym základným školám
 • Detským domovom
 • Domovom sociálnych služieb

SCŠPP Banka je od roku 2009 zaradené do siete škôl a školských zariadení a ako také poskytuje služby vyše 700 detským klientom, ich rodičom a učiteľom.

Poskytujeme odbornú pomoc v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie deťom s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo iným postihnutím, zdravotným znevýhodnením, alebo podozrením na uvedené postihnutia a znevýhodnenia. Našou prioritou nie je iba pomoc dieťaťu s aktuálnym problémom, ale taktiež realizácia preventívnych, osvetových a rozvojových programov.

Zabezpečujeme starostlivosť aj pre deti s vývinovými poruchami učenia a správania. Štatisticky je našim potenciálnym klientom každé tretie, až štvrté dieťa a jeho rodič. Našou úlohou je spolupracovať s rodičmi detí a školami tak, aby sme zabezpečili ich optimálny vývin. Naša pôsobnosť nie je územne ohraničená, a preto sa venujeme aj klientom a školám v celom okrese Piešťany a taktiež mimo neho.

Venujeme sa deťom vo vekovej kategórii od 0-15 rokov. 

Komplexný servis týkajúci sa problematiky detského vývinu:

 • diagnostika
 • reedukácie
 • stimulačné a rozvojové cvičenia
 • poradenstvo
 • terapie
 • vypracovávanie potrebnej dokumentácie

Ponuka centra

 • Psychologická starostlivosť

  • Psychologická diagnostika a rediagnostika (porúch učenia a vzdelávacích ťažkostí, intelektových schopností a osobnosti dieťaťa, úrovne jednotlivých dielčích schopností odrážajúcich pripravenosť dieťaťa na školskú dochádzku, odhalenie zaostávajúcich psychických funkcií u zdravotne znevýhodnených detí)
  • Odborné poradenstvo rodičom a pedagógom
  • Odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ a ZŠ
  • Pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
  • Pomoc pri riešení problémov s motiváciou, strachom zo školy, z neúspechu, …
 • Špeciálno-pedagogická starostlivosť

  • Špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika
  • Reedukačné a stimulačné cvičenia a programy
  • Metodická odborná pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP
  • Konzultačná a poradenská činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi
 • Logopedická starostlivosť

  • Logopedickú diagnostiku narušenej komunikačnej starostlivosti
  • Individuálnu a skupinovú logopedickú starostlivosť
  • Preventívno-rozvojový program zameraný na rozvoj kognitívnych schopností s dôrazom na rozvoj reči pre deti predškolského veku (program prebieha skupinovou formou priamo v materských školách)
 • Rozvojové programy pre MŠ a ZŠ

  Rozvoj kognitívnych schopností s dôrazom na rozvoj reči
  Predmetom programu je poskytovať pravidelnú logopedickú starostlivosť deťom predškolského veku, skupinovou formou jedenkrát za dva týždne priamo v prostredí MŠ.

  Predchádzame poruchám učenia
  Predmetom programu je systematický rozvoj jednotlivých dielčích psychických funkcií detí predškolského veku, jednak na zvyšovanie školskej spôsobilosti predškolákov, ale aj ako prevencia pred rozvinutím porúch učenia

Kontakt

Mgr. Sláva Grausová

riaditeľ / psychológ

osobných údajov

hrdinova

Mgr. Nina Hrdinová PhD.

psychológ

none

Mgr.
Jana Paučeková

psychológ

Mgr. Barbora Zibrínová

špeciály pedagóg

Mgr. Janka Hodulová

logopéd

Mgr. Natália Vráblová

logopéd